Search

Pesten, dat doen we niet !

Hoe gaan we om met pesten op school?

Pesten komt helaas op iedere school voor, incidenteel ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school direct na signalering aanpakken. Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden;

 

Voorwaarden

 • Pesten moet als probleem worden gezien door alle betrokken partijen;

 • Leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep)

 • Leerkrachten

 • Ouders en/of verzorgers (hierna genoemd ouders)

 • De school moet proberen pestgedrag te voorkomen. Los van het feit of pesten al dan niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt en regels en afspraken op groeps- en schoolniveau worden vastgelegd.

 • Als pestgedrag gesignaleerd is, moeten leerkrachten in samenwerking met betrokken ouders duidelijk stelling nemen. Pesten kan ook buiten schooltijd plaatsvinden, waarna de gevolgen voelbaar zijn op school. Ook om die reden is de samenwerking tussen ouders en leerkrachten van groot belang.

 • Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert, is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon onderzoekt het probleem nader, raadpleegt deskundigen en adviseert het bevoegd gezag.

 • Iedere school heeft een vertrouwenspersoon, die zich verdiept in de nieuwe inzichten met betrekking tot pesten, door middel van cursussen en het lezen van artikelen. Bij ons op school is Janneke Kramer (ib’er) de vertrouwenspersoon. Zij is op school werkzaam op donderdag en vrijdag, maar tevens via de mail bereikbaar op ib.kompas@westerwijs.nl.

 • Iedere school heeft beleid beschreven in een Veiligheidsplan, waar het pestprotocol een deel van is. Het Veiligheidsplan van onze school wordt aangepast aan de nieuwe situatie qua huisvesting. Het team van cds De Klister en obs Het Kompas werken aan een gezamenlijk Veiligheidsplan. Deze zal na de zomervakantie 2016 gereed zijn.

   

  Regels en afspraken

 • Personeel en leerlingen noemen geen bijnamen die als kwetsend ervaren kunnen worden.

 • Personeel en leerlingen maken geen opmerkingen over kleding en/of uiterlijk, wanneer dit als kwetsend kan worden ervaren.

 • De leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat signalen van pesten doorgegeven moeten worden aan de leerkracht. Er wordt daarbij uitgelegd dat dit geen klikken is.

 • Indien een leerkracht pestgedrag heeft gesignaleerd, geeft hij/zij ondubbelzinnig aan dat hij/zij dergelijk gedrag verafschuwt en afkeurt.

 • Indien een leerkracht pestgedrag signaleert probeert hij/zij zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag en de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer.

 • Indien een leerkracht pestgedrag signaleert, bespreekt hij/zij dit tijdens een teamvergadering en wordt er een plan van aanpak opgesteld, waar de ouders bij betrokken worden.

   

  Stappenplan voor de leerling die gepest wordt

 • Zeg tegen de ander die jou pest, dat je de situatie niet leuk vindt.

 • Zeg duidelijker tegen de ander, die jou pest, dat je de situatie niet leuk vindt.

 • Zeg: als je nu niet stopt dan ga ik naar de juf of meester.

 • Houdt het nog niet op, ga dan onmiddellijk naar de juf of meester.